Carraan Hojii Dargaggootaaf Uumuuf Abbootiin Qabeenyaa Maallaqasaaniitiin Invasti gochuun Deeggaruu Qabu-Injiinar Daawit Tasfaayee

7

Fulbaana 11/2015/TOI/ -aada  dargaggootaaf carraa hojii uumuuf jedhu dhugoomsuuf abbootiin qabeenyaa maallaqasaanii invasti gochuudhaan deeggaruu akka qaban Injiinar Daawit Tasfaayee ibsan.

Ogeessi mahaandisa elektiriikiifi Biyya Siwiizarlaandi kan jiyaatan Daawit Tasfaayee hojii mataasaanii uumanii yeroo ammaa biyya Chaayinaatti kaampaanii ofiisaanii hundeessaniiru.

Injiinar Daawit TOI waliit turtii taasisaniin, lakkoofsi dargaggoota hojii uumanii Itiyoophiyaa keessatti akka baay’atuufi dinagdeen biyyattii dargaggootarratti akka hundaa’u gochuuf sochii eegaluusaanii dubbataniiru.

Kana dhugoomsuufis Inistiitiyuutii teekinooloojii Siwiizarlaandi, ministeera Inniveeshiniifi teekinooloojiifi Yunivarsiitii Finfinnee waliin hojjechaa akka jiran eeraniiru.

Muuxannoo Siwiizarlaanditti hojiin itti uumamu fiduudhaan dargaggoonni Itiyoophiyaa dhaabbata ofiisaanii hundeessuun fayyadamoo akka ta’an yaada biizinasii maddisiisuurraa kaasee deeggarsa taasisuuf qophii ta’uusaanii dubbataniiru.

Dargaggoonni guutuu biyyattiirraa walitti baba’an yeroo ammaa damee qonnaa, teekinooloojiifi Artifishaal intelijensiitiin karoora ka’umsaa baasuudhaan hojiitti akka seenan leenjiin kennamaafii jira jedhaniiru.

Hojii uumtummaa dargaggootaa mootummaan jalqabe jajjabeessuudhaaf abbootiin qabeenyaa deeggarsa taasisanii fooyya’insa dinagdee biyyaatiif maallaqasaanii invasti gochuu qabu jedhaniiru.

Karoora hojii dargaggoonni qopheeffatan hojiitti akka jijjiiran deeggarsi doolaara Ameerikaa kuma 25 akka taasifamu eeranii, dargaggoota gara dhaabbataatti cehaniif ammoo deeggarsi dabalataa doolaara Ameerikaa kuma 100 ta’u qophaa’uusaa himaniiru.

Abbootiin qabeenyaa Siwiizarlaandi sirna hojii uumtummaa jalqabame kana keessa akka jiran eeranii, fuulduratti dargaggoonni  ofirra darbanii haalli biyya isaanii fayyadan cimee akka itti fufu ibsaniiru.