Raabsitootaa fi gurgurtoonni simmiintoo gabaa gufachiisan gabaan ala taasifaman.

13

Waxabajjii 04/2014(TOI) – Raabsitootaa fi gurgurtoota simmiintoo gabaasaa gufachiisan sirna gabaa keessaa ala taasifamuu Ministeerri Daldalaa fi Walitti Hidhamiinsa Naannawaa beeksise.

Ministirri Daldalaa fi Walitti Hidhamiinsa Naannawaa Obbo Gabiramasqal Caalaa ibsa kennaniin, galtee ijaarsaa keessa simmintoorratti sababa namtolcheen , gatiin isaa yeroorraa gara yerootti qaala’aa jiraachuu himan.

Gabaan simmiintoo qaala’uuf sababa kan ta’e dhiyeessii fi fedhiin walmadaaluu dhabuu ta’uu ibsaniiru.

Piroojektoonni ijaarsaa heddummaachuun dhiyeessii fi fedhii jiru gidduu garaagarummaa bal’aa kan uumeedha jedhanii, kunis gabaa isaa waliin dhahiinsaaf saaxileera jedhan.

Kana malees, oomishtoonnii fi raabsitoonni hariiroo uummataniin mooraa warshaalee keessatti nagahee malee bittaa fi gurgurtaan raawwachuurra raabsii simmiintoo haqa qabeessa hintaane uumamuu himan.

Rakkoo kana furuun oomisha simmintoo gatii madaalawaan fayyadamtootaa biraan ga’uuf mootummaan raabsitoota simmiintoo fi gurgurtootaa gabaan ala akka ta’an murteessuu Obbo Gabiramasqal himaniiru.

Piroojektoonni naannolee fi federalaa kallatiin warshaaleerraa simmintoo bituu akka danda’anii fi bulchiinsa magaalotaa fi naannoleetti mankuusaawwan warshaalee akka qophaa’an himaniiru.

Fayyadamaanii fi projektiiwwan mankuusaawwn naannwaa isaaniitti simmintoo gatii warshaarraa dhiyaatuun bituu akka danda’an Ministirichi hubachiisaniiru.

Seeraa daldala biyyattiitiin raabsaa bakka bu’ummaan kan hin heeyyamaane ta’uu fi bakka buutonni raabsitoota simmintoos, sirna gabaa keessa akka galan akka hin heeyyamamnee Ministirri Ministeerichaa eeruu isaanii ragaan Ministeericharraa argame ni muldhisa.