Mariin Naannolee ollaa jidduutti nagaa waaraa fiduuf kaayyeeffate magaalaa Hawaasaatti geggeeffama jira.

1

Waxabajji 2/2014(TOI) – Waltajjiin marii walitti dhufeenya Mootummoota naannoolee ollaa Oromiyaa, Sidaamaa, Kibbaa lixa Itoophiyaa, saboota, sablamootaafi uummatoota Kibbaa har’a magaalaa Hawaasaatti geggeeffamaa jira.

Waltajjiin marii kun naannolee ollaa jidduutti nagaa waaraa uumuu,Rakkoon yeroo mudatee mariin furuu, Dimookiraasii wabii qabu gad dhaabuuf haala dandeesisuu irratti mariyachuu kan kaayyeeffatedha jedhameera.

Misoomaa dinagdeefi hawaasummaa ariitii qabu itti fufsiisuu haala danda’amurrattis mari’atameera.

Hariiroo naannolee gidduu jiru cimsuun mirgi jiraachuu lammiilee akka kabajamu, duudhaan waloo akka cimu, walitti dhiyeenyi akka uumamu, waliin badhaadhuu fi nageenyi waaraan akka mirkanaa’uuf kan gargaaru ta’uu Aadde Zaahiraan ibsaniiru.

Ijaarsa aadaa diimokiraasiin cinaatti hariiroo uummattootaa cimsuun duudhaan waliin jireenyaa akka jabaatu taasisuu, aadaa jaarsummaa babal’isuu fi aadaa waliin misoomuu fi hojjechuurratti xiyyeeffachuun barbaachisaa ta’uu kaasaniiru.

Naannoleen arfan waggoottan dheeraaf waliin kan jiraatan, hariiroo hawaasummaa cimaa kan qaban, dhimmoota diinagdeen kan walitti hidhatan, duudhaalee hedduu fi dinqisiisoo waliin kan qaban ta’uu ibsaniiru.

Waltajjicharratti hoggantoonnii fi keessummoonni kabajaa naannolee Oromiyaa, Uummattoota Kibba Lixa Itoophiyaa, Uummattoota Kibbaa fi Sidaamaa argamaniiru.