Hirmaannaa ummataatiin nageenya, misoomaa fi kenniinsa tajaajilaa keenya cimsinee itti fufsiisuu qabna- Obbo Awwaluu

27

Finfinnee, Ebla 18/2014 (TOI) – Hirmaannaa ummataatiin nageenya, misoomaa fi kenniinsa tajaajilaa keenya cimsinee itti fufsiisuu qabna jechuun Itti aanaan Pireezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii himaniiru.

Gamaggamni gabaasa hojii Suppervizhiinii hojii Mootummaa fi Paartii kurmaanni 3ffaan gaggeeffameera.

Hojii Supperviizyinii Kurmaana 3ffaan godinaalee 14, magaalota 24, aanaalee 18, gandoota baadiyyaa fi magaalaa 80 ta’an keessatti kenniinsi tajaajilaa fi hojiiwwaan gurguddoo Mootummaa fi Paartii bara hojii kana keessa karoorfamanii hojjetamaa jiran sadarkaan irra jiran gamaggamameera.

Gamaaggamichaan ciminni, hanqinnii fi rakkooleen jiran adda baasuun duubdeebii fi yaadni furmaataa kennamee tarkaanfiin sirreeffamaa akka fudhatamuuf kallattiin hojii laatameera.

Haala qabatamaa sadarkaa raawwii hojiiwwan paartii, misoomaa, nageenyaa fi bulchiinsa gaarii itti raawwataa jiran giddugaleessa taasisuun argannoo hordoffii dirreetiin ciminoota jiran babal’isuu qabnaa kan jedhan Obbo Awwaluu Abdii.

Hojii fuula duratti hojjennu keessatti abbaa dhimmaa kan ta’e hawaasa hirmaachisuun raawwachuu qabna jedhaniiru.Gamaaggamicharratti hoggantoonni biiroolee, itti gaafatamtoonni waajjiraalee, abbootiin adeemsa hojii fi qaamoleen bulchiinsa naannoo argamuu ragaan waajjira PIreezdaantiirra argame ni mul’isa.