Wabii nyaataa mirkaneessuuf qabeenya qurxummii karaa ammmayya’aa ta’een faayidaarra oolchuun barbaachisaadha

47

Ebla 04/2014(TOI) – Itoophiyaatti wabii nyaataa mirkaneessuuf qabeenya qurxummii karaa ammmayya’aa ta’een fayyidaa irra oolchuun akka filannootti fudhachuun akka barbaachisu Hayyoonni himan.

Ministeerri Qonnaa gamasaan qabeenya qurxummii biyyattiin qabdu wabii nyaataaf akka ooluuf xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuu beeksieera. Itoophiyaan qabeenya qurxummii qabdu qixa sirriin fayyadamuu yoo dandeesse wabii nyaataa mirkaneessuuf hojii hojjechaa jirtuuf gumaacha olaanaa kan qabu ta’uu, hayyoonni kunneen himaniiru.

Pirezidaantiin Yunivarsiitii Bahir Daar doktar Fireew Tagaanyi damee kana keessa humni namaa leenji’e jiraachuu dhabuun Itoophiyaan biyyi Kuusaa bishaanii jedhamtu qabeenya qurxummiirraa bu’aa argachuu qabdu akka hin arganne dhiibbaa itti uumeera jedhan.

Yuunivarsiitiin Bahaar Daaris rakkoo kana salphisuuf Ogeeyyii damee kanarratti gahumsa qaban barsiisaa jiraachuu himaniiru.Doktar Fireew akka jedhaniiti akkuma oomisha qamadiif xiyyeeffannoo kennamee jirutti Oomisha Qurxumiifis xiyyeeffannoon kennamuun wabii nyaatan of danda’uu keessaatti gaheesa akka taasisuun barbaachisaadha jedhaniiru.

IGAD’’tti Ogeessi Bulchiinsa Qabeenya Qurxummii Naannawaa doktar Waasee Anteneeh Itoophiyaan qabeenya qurxummii olaanaa qabaattus faayidaarra hin oolchine jedhan.

Biyyaatti humna Qurxummii toonii kuma 94 oomishuu qabaattus haga ammaatti toonii kuma 60 gad oomishaa akka jirtu himaniiru.

Bakka buutuun Daareektara karooraa ministeera Qonnaa aadde Zayineeb Naasir akka himanitti ministeerichi karoora waggaa 10 keessatti wabii nyaataa mirkaneesuu keessatti oomishinni Qurxummii gahe isaa akka bahuuf xiyyeeffannoon kennameefira jedhaniiru.