OBNfi TOI tokkummaa sabdaneessummaa Itiyoophiyaa irratti wal deeggaruun hojjechuu isaanii cimsaanii akka itti fufan himan.

67

Bitooteessa 08/2014(TOI) – OBNfi TOI tokkummaa sabdaneessummaa Itiyoophiyaa irratti wal deeggaruun hojjechuu isaanii cimsaanii akka itti fufan himan.

Dhaabbileen kunneen hojiilee biyyaa oolchuu,duula birmadummaafi lammiilee deebisaanii ijaaruu keessatti wal deeggaruun hojii bu’a qabeessa hojjetaaniiru jedhamera.

Hojii Raawwachiisaan TOI, Obbo Seeyfaa Darribee dhaabbileen lameen oddeeffannoo wal jijjiiruun uummaanni akka fayyadamu gochuurra darbee waliin ta’anii hojiilee baayyee hojjetaa turuu yaadachiisan.

Dhaabbilee kunneen ammas waliin hojjechuu isaanii cimsaanii akka itti fufan himaniiru.

Dhaabbilee kunneen Dhimmoota garaagaraa irratti oddeeffannoo dhugaafi saafisaa uummataa biraan gahuuf jalqaban cimsaanii itti fufus jedhaniiru.

Daarekterri Olaanaa OBN Gaazxeessaa Zinaabuu Asraat gama isaaniin dhaabbilee kunneen birmadummaa biyyaa kabachiisuuf hojii hojjetan qabatamaan seenaa keessatti ni yaadatama jedhan.

Dhaabbileen lameen muuxannoo waliin hojjechuufi wal deeggaruu duran qaban itti fufusisuun biyyaafi uummanni waan irra eegu bahaachuuf qophii ta’uu mirkaneessaniiru.

Keessattuu gabaasa qorannoon hannaa saaxiluu,rakkoo gama bulchiinsa gaariifi kenniinsa tajaajila jiran saaxiluun hojjechuuf qophii ta’us eeraniiru

Kanaanis dhaabbileen miidiyaa kunneen dameelee garaagaraa irratti hojjechuuf sanada waliigaltee mallatteessuun gara hojiitti galaniiru.

TOI adeemsa meeshaalee Istuudiyoo ammayyaa’aa Miidiyaa kompileeksii ijaaraa jiru guutuuf hojjetaa jiru keessatti OBN hojii gorsaafi gargaarsaa biroo deeggaraa jiras jedhameera.

Daabbileen lameen Ayyaana hundeeffama waggaa 80ffaaTOI sababeeffachuun magaalaa Adaamaatti agarsiisaa suuraa qopheessaniiru.