Giddugalli qorannoo qonnaa Awaash Malkaasaa sanyii filatamaa lafa hektaara tokkorraa oomisha kuntaala 35 kennuu dandeessisu qonnaan bultootaaf kenne

154

Adaamaa Fulbaana 14/2014(TOI) – Giddugalli qorannoo qonnaa Awaash Malkaasaa sanyii filatamaa lafa hektaara tokkorraa oomisha kuntaala 35 kennisiisuu danda’u midhaan dheedhii haala qilleensa gammoojjiif mijatoo ta’an irratti qorannoo kan taasisee qonnaan bultootaaf kennuu isaa ibsera.

Giddugalichi bu’aa qorannichaan jijjiirama argame qaama ilaallatu waliin gamaggameera.

Daayiraktarri olaanaa giddugalichaa doktar Badruu Bashir akka ibsanitti oomisha guddaa kan kennanii fi sanyiin Boloqqee gabaa alaatti ergaman gosa 6 irratti qorannoo taasisuun fayyadamtootaaf geessisaa jira.

Gabaa Awurooppaa fi Eeshiyaatti sanyiin Boloqqee barbaadamoo ta’an irratti xiyyeeffannoon hojjechuun kanaan dura oomisha hektaararraa kuntaala 10 hin caalle sanyii filatamaa hanga kuntaala 35tti argamsiisuu danda’a jedhan.

Giddugalichi sanyii filatamaa qorannoon argate kana ooyiruu qonnaan bultoota Kilaasteraan oomishaa jiraniirratti baa’ifamaa jiraachuun himameera.

Mootummaan bu’aa qabeessummaa hojii qorannoo giddugalichi jalqabeef deeggarsa barbaachisu taasisaa jiraachuu eeranii, Midhaan dheedhii gabaa addunyaaf gosaa fi qulqullinaan dhiyeessuuf hojjetamaa jiraachuun ibsameera.