Doktar Abiyyi Ahmad haasaa Walga’ii mana maree bakka bu’oota uummata walga’ii addaa 4ffa irratti taasisaa jiran keessaa muraasa

794

Doktar Abiyyi Ahmad haasaa Walga’ii mana maree bakka bu’oota uummata walga’ii addaa 4ffa irratti taasisaa jiran keessaa muraasa

Milkaa’ina Filannoo biyyaleessaaf paartileen siyaasaa fi ummanni Itoophiyaa galateeffamuu qabu.

Waggaan kun dinagdeen addunyaa weerara vaayirasii koronaan kan qorame ture, dinagdeen keenyas koovidii dabalatee balaa weerara awwaannisaafi lolaatiin qoramameera.

Lammmiileen Itoophiyaa biyyoota garagaraa hojiif deeman dhiibbaadhaan biyya jiraatan keessaa akka bahan taasifamaniiru.Dhiibbawwan kunneen otoo jiranii Itoophiyaan har’as jirti, itti fuftis.

Sadarkaa adduunyaatti qaala’insi gatii hedduu ture. Fakkenyaaf gatiin xaa’oo dachaan dabaleera, boba’anis akkasuma.

Jijjiramaa booda bara 2011 guddinni dinagdee dhibbantaa sagal ture. Bara 2012tti dhibbantaa jaha kan ture yoo ta’u, kan bara 2013 Fulbanatti kan beekamu ta’uu kunneenirra fooyya’aan ni eegama. Guddinni dinagdee baranaa rooba gannaa, omishaalee qamadii Bonaa, bunaa baay’achuu, kuduraaleefi fuduraalee dabaluu, albuudawwaniifi omishaalee birootiini

Galiin namoota tokko tokkoo doolara kuma tokko darbeera

Daldalli alaa dhibbantaa 18n guddateera, Itoophiyaan yeroo jalqabaaf omisha alergiitiin doolara biliyoona 3.5 argatteetti

Itoophiyaa keessa konkolaatota miiliyoona 1.2tu jira. Isaan kana keessa tajaajila geejibaa ummataaf kan tajaajilan qaofaa ilaalle miti kan gargaara hin jirru. Gara fulaa duraatti garuu kaneen tajaajila geejiba ummataaf kennaan qofaatu akka gargaarama taasifama.

Boordichi adeemsa sagalee kennuu irratti Paartilee siyaasaa komii dhiheeffatan waliin mari’ateera.

Warshaleen daabboo kudhaan mootummadhaan ijaramuuf karoorri qabameera. Kunis qalaa’insa jiru xiqqeessuu keessatti gahee isaa ni baha.