Teekinooloojiin kafaltiin ittiin raawwatamu haaraan “Daraash” jedhamuun beekamu ifa taasifame

835

Finfinnee Guraandhala 27/2011 Ejensiin  nageenya infoormeeshinii teekinooloojii guutuu biyyaatti kafaltiin ittiin raawwatamu haaraa “Daraash” jedhamu ifa taasiseera.

Teekinooloojiin haaraan kun gibira, kiraa fi adabbii kafaluuf kan gargaaru yoo ta’u, dhaabbileen tajaajila kennan kafaltiisaanii salphaatti walitti qabuu fi hordofuuf akka isaan dandeessisu eerameera.

Teekinooloojiin kun hawaasni fayyadamaan karaa isaaf mijatuu fi iddoo filatetti taa’ee karaa dhaabbata barbaadee tajaajila barbaade argachuuf kan dandeessisu  akka ta’e ibsameera.

Ejensii nageenya infoormeeshiniitti daarektarri divizhinii pilaan foormii qindaa’aa obbo Yohaannis Hayyaalew teekinooloojichi wayita ifa ta’etti akka ibsanitti, “Daraash” quunnamtii tajaajila kennitootaa fi hawaasa akkasumas dhaabbilee faayinaansii jidduu jiru salphaa fi si’ataa taasisa.

Karaa Moobaayilii, Intarneetii fi baankiiwwanii kafaluu fi tajaajila kana fayyadamuun kan danda’amu yoo ta’u, tajaajila kennitoonnis siistama jiru wal quunnamsiisuudhaan hojjechuu yookaan daataa qopheessuudhaan qindoominaan hojjechuun ni danda’ama.

Tajaajila kana argachuuf kafaltiin raawwatamu wal gitaa fi akkaataa walii galtee wal wajjiniin  taasifamuun waan ta’eef baasiin hin barbaachifne akka hin taasifamne dubbataniiru.

Tajaajilli kun osoo hin jalqabamiin dura baatiiwwan 8 ta’aniif ministeera galiiwwanii Itoophiyaa waliin wal ta’uun kafaltoonni gibiraa filataman akka itti fayyadaman taasisuudhaan taaksiin birrii miiliyoona 5 ol galii gochuun akka danda’ame daarektarri kun ibsaniiru.

Teekinooloojiin kafaltiin ittiin raawwatamu”Daraash” yeroo qusachuudhaan yeroo gabaabaatti tajaajila si’ataa kennuu kan dandeessisu hojmaata ammayyaa kan hordofudha.