Yaa’a jiddu galeessaa fi daka Awaashitti hidhoonni gurguddoo lama ijaramuufi

645

Adaamaa Guraandhala 27/2011 Yaa’a jiddu galeessaa fi daka Awaashitti baasii birrii biiliyoona 11n hidhoota gurguddoo lama ijaaruu kan dandeessisu qorannoon xumuramuusaa waajjirri misooma yaa’a Awaash beeksise.

Hidhoonni kunneen yaa’a Awaashirrati wayita gannaa yaaddoo lolaa, bona ammoo  hanqina bishaanii mudatu kan salphisan akka ta’e himameera.

Hojii adeemsisaan waajjira misooma yaa’a Awaash obbo Abajjee Mangashaa tajaajila oduu Itoophiyaaf addatti akka ibsanitti, yaa’i Awaash laggeen hedduu kan ofitti fudhatu waan ta’eef waita gannaa lolaa uumamuun ummata naannoo, beelladaa fi misoomarratti miidhaa geessisaa kan turedha.

Gama tokkoon lolaa jiru amma dhumaatti hambisuuf, gama biraatiin ammoo bishaan lolaa walitti qabuudhaan hanqina bishaanii wayita gannaa mudatu kan salphisan hidhoota gurguddoo lama ijaaruun waan barbaachiseef qorannoon taasifamee qaama murteessuuf dhihaachuusaa dubbataniiru.

Akkaataa qorannoo kanaatiin ijaarrsa hidhoota kanaaf baasiin birriin biiliyoona 11 kan gaafatu ta’uu kan beeksisan hojii adeemsisaan kun, hidhoonni kunneen lubbuu darbuu fi qabeenyaa manca’u baraarsuurra darbee buqqaatota  deddeebisuu, qubachiisuu,  nyaata dhiheessuufi deebisanii dhaabuuf baasii olaanaa ba’u akka qusatu beeksisaniiru.

Qorannoon hidhoota lamaanii waggoota afur dura jalqabamee barana akka xumurame kan ibsan obbo Abajjeen, Awaash gara gubbaattis waggaaa dhufu kan xumuramu qorannoon wal fakkaatu jalqabamuusaa eeraniiru.

Daarektarri sochoo yaa’a qindaa’aa fi hooggansa lagaa obbo Wandaafiraash Wandimmaaganyi gamasaaniitiin, hidhoonni lamaan kan ijaaraman naannawoota Awaash sabaat kiiloo fi Loogiyaatti akka ta’e ibsaniiru.

Daarektarichi akka jedhanitti, hidhi naannawa Awaash sabaat kiilootti ijaaramu bishaan meetir kuubii miiliyoona 501 ni qabata, Amiibaaraa irraa amma Afambootti kan jiran iddoowwan lolaaf saaxilaman yaaddoorraa bilisa kan taasisudha.

Horsiisa qurxummii adeemsisuu fi dargaggoota naannawaatiif carraa hojii uumuudhaan faayidaansaa olaanaadha.

Hidhi lammaffaan Awaash dakaatti ijaaramu ammoo bishaan meetir kuubii miiliyoona 470 kan qabatuu fi hidha Tandaa’ootiif human akka ta’u daarektarichi eeraniiru.