Piroojektiin Addababayii Masqalaatti hojjetamu ayyana daamaraa Masqalaaf qopha’aa ni ta’a

359

Finfinnee, Fulbaana 04,2013(TOI)-Piroojektiin Addababayii Masqalaa hojjattoota ciccimoo qindoomanii halkanii fi guyyaa hojjataniif galata kennaa.

piroojetichi Ayyaana Daamaraa Masqalaa bara kanaf qophaa’aa akka ta’u daawwannaa isaanii har’aatiin mirkaneeffachusaanii Kantiibaan itti Aantuun Magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee ibsan.

Qindoomina qaamolee garaagaraan kan hirmaachise piroojaktii guddaan faayidaa biyyoolessaa qabu kun, waqtii kan giddu galeeffatee fi Ayyaanichaaf akka qophaa’us beekuu isaanitti gammaduu Aadde Adaanach fuula Feesbuukii isaanirratti eeraniiru.