22 C
Addis Ababa
Saturday, March 23, 2019

Gabaasa addaa

Siyaasa

DiInagdee

Hawaasummaa

Saayinsii fi teeknooloojii

Eegumsa naannoofi haala qilleensaa

Ispoortii

Oduu biyya laa

Gibtsi sab-quunnamtii hawaasaa fi miidiyaa hawaasaa irratti seera to’annoo cimaa eeyyamu gara hojiitti seensifte

Bitooteessa 11/2011 Mootummaan gara hojiitti kan galche heerri haaraan fuula websaayitootaa fi miidiyaalee hawaasaa odeeffannowwan...

Ameerikaan Xiyyaarri booying 737 maaksi karaa ittiin eeyyama balaliisaa argate akka qoratamu ajaja kennite

Mudde 10/2011 Mootummaan Ameerikaa Xiyyaarri booying 737 maaksi balali’uuf karaa ittiin eeyyama argate...

Addunyaarratti kan argaman Xiyyaaronni 737 maaksi jedhaman akka hin balaliine Booyiingi dhorke

Bitootessa 5/2011 Qorattoonni bulchiinsa aviyeeshinii Ameerikaa balaa xiyyaaraa daandii qilleensaa Itoophiyaa mudate ilaalchisee raga haaraa arganneera...

Viidiyoolee Gaggabaaboo